Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „Cookies” w sklepie piecsmakow.eu

 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego piecsmakow.eu (dalej występującego jako „Sklep Internetowy).

Administratorem danych osobowych jest Dominika Bem, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 5F Dominika Bem z siedzibą 43-150 Bieruń, ul. Wrześniowa 53,  NIP: 6462695100, REGON: 522990702

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: kontakt@piecsmakow.eu
 • pod numerem telefonu: +48 669 290 915
 • poczty tradycyjnej: na adres siedziby firmy

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s 1), zwanego dalej: RODO.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

Cele i zakres przetwarzania danych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane są gromadzone bezpośrednio od osób, których dotyczą, poprzez:

 • wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym,
 • złożenie zapytania poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu Internetowego,
 • wysłania wiadomości e-mail z danymi osobowymi,
 • zapisu na newsletter,
 • podanie danych podczas rozmowy telefonicznej.

Będą one przetwarzane będą w celu:

 • założenia Konta Klienta,
 • korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w tym realizacji Umowy Sprzedaży,
 • komunikacji z Klientem w tym dotyczącej postępu w realizacji zamówienia,
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków,
 • wysyłki newslettera.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów również:

 • w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi rozliczeń z Klientem, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę,
 • marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych Sklepu Internetowego,
 • w celu badania rynku i opinii przez Sklep internetowy lub jego partnerów. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
 • Dane mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przewozu złożonego Zamówienia.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw dane te w tym celu nie będą już przetwarzane.

Dane osobowe przekazane w Sklepie Internetowym podawane są dobrowolnie przez Klienta. Jednakże niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji Konta w Sklepie uniemożliwia taką rejestrację
i założenie Klientowi Konta. Jeśli Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jako „Gość” nie poda wymaganych danych osobowych, wskazanych w Regulaminie, Sklep Internetowy nie będzie mógł zrealizować Zamówienia i zawrzeć oraz zrealizować Umowy Sprzedaży.

 

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane a także przez okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia wszelkich zobowiązań wzajemnych Sprzedawcy i Klienta oraz zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Klient ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe Klient ma prawo żądania od Administratora danych niezwłocznego sprostowania danych osobowych.

Ma też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia danych osobowych.

Klient ma prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym Klient zostanie poinformowany.

 

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Pliki cookies

 1. Sklep piecsmakow.eu korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu Internetowego.
 4. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do jego potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości; do utrzymania sesji Użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła; do zapamiętania faktu wyświetlenia informacji specjalnych;
 5. Kategorie plików Cookies:
 • wymagane do działania strony - te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
 • funkcjonalne - Pliki te umożliwiają naszej witrynie internetowej zapamiętywanie dokonanych przez Ciebie wyborów (nazwy użytkownika, danych logowania i preferencji językowych). Mając takie dane, jesteśmy w stanie zapewnić użytkownikom więcej spersonalizowanych funkcji  podczas korzystania ze strony. Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
 • analityczne - Te pliki są wykorzystywane do gromadzenia danych na temat tego, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny. Aby usprawnić działanie strony, gromadzimy takie informacje, jak kliknięty obszar strony, liczba odwiedzonych stron, czas trwania każdej sesji lub komunikaty o błędach (jeśli takie wystąpią). Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
 • analityczne usługodawcy - Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w https://dcsaascdn.net/polityka-prywatnosci-shoper-sa" target="_blank" rel="noopener">Polityce plików cookies Shoper
 • marketingowe - Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe. Sprawdzamy co przeglądasz i kupujesz na naszej stronie, aby lepiej dopasować do Ciebie reklamy. Dzięki temu zobaczysz tylko te reklamy, które mogą Ci się przydać i być dla Ciebie interesujące.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja „pomoc” lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 

 Postanowienia końcowe

Administrator danych zastrzega  sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl