Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Pięć Smaków

 

§1

Definicje

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 5F Dominika Bem, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6462695100, REGON: 522990702
 2. Sklep– serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym http://www.piecsmakow.eu , za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący, Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.
 4. Konsument– Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 5. Indywidualny Przedsiębiorca– Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów.
 13. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 §2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu i składania Zamówień niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych z włączoną obsługą plików cookies.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wrześniowa 53, 43-150 Bieruń
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@piecsmakow.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 669 290 915
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 16 1140 2004 0000 3302 8278 3931
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9.00 - 15.00.

 

§4

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła do konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. Dokonać wyboru pomiędzy opcjami „kontynuuj zakupy” i „złóż zamówienie”;
 4. Po dokonaniu wyboru i chęci złożenia zamówienia, wybrać spośród dostępnych opcji preferowany sposób dostawy oraz płatności i przejść dalej klikając przycisk „dalej”;
 5. Zalogować się, zarejestrować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 6. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru;
 7. Zaakceptować aktualną treść Regulaminu;
 8. Kliknąć przycisk “podsumowanie”. Na stronie zostanie wyświetlone zamówienie, adres dostawy, wybrana forma płatności oraz kwota do zapłaty;
 9. Kliknąć „ Kupuję i płacę” oraz w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3b.

 

§6

Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) przedstawiony jest w procesie składania zamówienia i uzależniony jest on od wybranej przez Klienta metody dostawy Towaru.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy: przesyłka kurierska, paczkomaty InPost 24/7, wybrane punkty odbioru.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronach Sklepu w zakładce Czas i koszty dostawy.

 

§7

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Blue Media, przelew bankowy na konto Sprzedawcy, płatność za pobraniem.
 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce Formy płatności.
 3. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Towaru.

 

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za      pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie, w tym drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w §3. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to wymagane.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres wskazany w §3.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.
 7. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§10

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Okres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Wzór formularza reklamacji towaru stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca może odmówić żądania Kupującego dotyczącego wymiany Towaru na nowy pod warunkiem, że wymiana Towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na brak dostępności u Sprzedawcy) lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sprzedający zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 7. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej, należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji. Więcej informacji znajduję się pod adresem:

        https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 lub przez platformę internetową

        http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§11

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

 

§12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”. Załączniki do Regulaminu stanowią:
 • Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 • Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacji towaru.
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:
 • zmianę funkcjonalności Sklepu,
 • zmianę obowiązujących przepisów prawa,
 • zmianę profilu działalności Sprzedawcy,
 • zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.
 1. Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 

……………………………………..                                                                                                                         ….………………………………….

imię i nazwisko                                                                                                                                           miejscowość, data

 

……………………………………..

dane adresowe

 

……………………………………..

kod pocztowy, miejscowość

 

 Pięć Smaków

5F Dominika Bem

Wrześniowa 53

43-150 Bieruń

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zamówienie nr…………………………….. z dnia ……………………………

Data odbioru zamówienia ………………………………………..……….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

 

Załącznik nr 2 Wzór formularza reklamacji towaru

 

 

……………………………………..                                                                                                                         ….………………………………….

imię i nazwisko                                                                                                                                             miejscowość, data

 

……………………………………..

dane adresowe

 

……………………………………..

kod pocztowy, miejscowość

 

Pięć Smaków

5F Dominika Bem

Wrześniowa 53

43-150 Bieruń

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………..…… towar …………………………………………………………………………… jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ………….……………..

 

Zamówienie nr…………………………….. z dnia ……………………………

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam*:

 • wymiany towaru na nowy,
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………………….……………..…. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru.

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu:………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                                                                      ……………………………………

                                                                                                                                          Podpis konsumenta

 

*niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl